Regulamin

§ 1 - Postanowienia Ogólne:

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Warsaw Data Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, REGON 015210059, NIP 118-16-82-037, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000129158, adresy elektroniczne http://rootbox.pl, http://rootbox.com zwanych rootbox

§ 2 - Definicje

 • Abonent – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną Umowy lub ubiega się o jej zawarcie;
 • Abonament – wynagrodzenie określone w Umowie, do którego zapłaty zobowiązany jest Abonent, przysługujące rootbox z tytułu świadczonych usług;
 • Cennik – wykaz Usług świadczonych przez rootbox wraz z ich cenami;
 • Konsument – Abonent będący osobą fizyczną, nabywający Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Okres abonamentowy – maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów Usługi określonych w Specyfikacji Usługi, za który Abonent ma obowiązek dokonać płatności; Okres abonamentowy ulega zakończeniu albo z upływem maksymalnego okresu czasu przeznaczonego na wykorzystanie parametrów Usługi albo po wykorzystaniu przez Abonenta parametrów usługi (w szczególności ilości ruchu), o których mowa w Specyfikacji Usługi.
 • Rejestracja Usługi – wypełnienie i akceptacja przez Abonenta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem i innymi postanowieniami dotyczącymi Umowy oraz akceptacja ich treści;
 • Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
 • Specyfikacja Usługi – parametry Usługi oferowanej i świadczonej przez rootbox, w szczególności pamięć, powierzchnia dyskowa, pasmo lub ilość ruchu do sieci;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem a rootbox, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin;
 • Urządzenie końcowe – urządzenia Abonenta, w szczególności router lub komputer, przeznaczone do korzystania z Usługi;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez rootbox, określona w Specyfikacji Usługi;

§ 3

rootbox świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku.

Postanowienia Umowy odmienne od postanowień Regulaminu, mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4 - Zawarcie Umowy i jej wykonanie

Zawarcie Umowy z Abonentem nastąpi po złożeniu przez Abonenta zamówienia w formie elektronicznej, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego (Rejestracja Usługi), podaniu przez Abonenta prawdziwych danych, o których mowa w § 5 oraz pod warunkiem otrzymania przez rootbox pierwszego Abonamentu w pełnej wysokości. Zawarcie umowy następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy rootbox pierwszego Abonamentu w pełnej wysokości. Z tą też chwilą rootbox rozpoczyna świadczenie Usługi. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony jeżeli inny okres nie wynika z regulaminu promocji. Kolejny Okres abonamentowy liczony jest od dnia następnego po przekroczeniu parametrów Usługi lub od dnia następnego po upływie ostatniego dnia opłaconego Okresu abonamentowego.

§ 5

W trakcie Rejestracji Usługi Abonent podaje wymagane przez rootbox dane, zgodnie z rzeczywistością, które to dane są niezbędne do wykonywania Usługi, a do których należą:

nazwisko i imiona; numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem; pełna nazwa firmy oraz numer NIP, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą; adres zamieszkania lub adres siedziby; adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej; adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem; rootbox może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, podanych w związku z planowanym zawarciem Umowy, w szczególności odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców, jak również potwierdzających nadany Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer REGON.

rootbox jest uprawniona do odmowy zawarcia Umowy, odmowy świadczenia Usługi lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym zawartej już Umowy, w przypadku, gdy:

 • Abonent poda dane żądane przez rootbox niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy prawa, w tym m.in. dokonał czynu zabronionego;
 • zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny zabronione, w szczególności przesyłany będzie spam;
 • rootbox uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;
 • uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;
 • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych rootbox przez innych Abonentów,

Z chwilą dokonania Rejestracji Usługi Abonent oświadcza, iż:

 • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy, w tym z niniejszym Regulaminem, Cennikiem, oraz że akceptuje ich treść,
 • wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które rootbox zbiera w celu wykonywania zawieranej Umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za Usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
 • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy zawarciu Umowy lub nowy adres e-mail lub numer telefonu wskazany w terminie późniejszym, informacji o Usługach świadczonych przez rootbox oraz informacji handlowych od rootbox lub jego partnerów.
 • Wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§ 6

W celu wykonywania Usługi z należytą starannością rootbox ma prawo do robienia krótkich przerw technicznych związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Abonenta pocztą elektroniczną.

rootbox gwarantuje ciągłość dostarczania Usługi przez 100% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłaconym opłatą abonamentową. W przypadku gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi rootbox, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu Usługi, poza przerwą techniczną wymienioną w ust. 1, liczony od chwili uzyskania przez rootbox informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej Usługi o pięć dni za każdą godzinę braku ciągłości w świadczeniu danej usługi.

§ 7

Abonent jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

Abonent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi danych dostępowych, w szczególności loginu i hasła, umożliwiających korzystanie z Usługi. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się danymi dostępowymi do Usługi zostały złożone przez Abonenta.

rootbox zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur, mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Abonentów stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze.

Abonent jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rootbox o stwierdzonych przerwach w świadczeniu Usługi w formie pisemnej.

Abonent nie może korzystać z Usługi:

 • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych rootbox przez innych Abonentów,
 • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 • w sposób powodujący zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności do rozpowszechniania przez Abonenta przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);
 • w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez rootbox,
 • w sposób godzący w integralność systemu informatycznego rootbox.

Abonent jest zobowiązany korzystać z Usługi w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.

Abonent może dokonać konfiguracji Usługi w zakresie określonym w jej Specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. rootbox nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowania instalowane przez Abonenta.

§ 8 - Opłaty

Abonent dokonuje zapłaty pierwszego Abonamentu w terminie 7 dni od daty Rejestracji Usługi na stronie www.rootbox.

Abonent jest zobowiązany terminowo uiszczać Abonament, w wysokości określonej w Umowie lub Cenniku.

Kolejne Abonamenty winny być zapłacone przed upływem bieżącego Okresu abonamentowego.

Wynagrodzenie rootbox nie obejmuje kosztów Abonenta związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego rootbox pełną kwotą należnego Abonamentu.

rootbox poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej Opłaty abonamentowej.

W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w ust 3 niniejszego paragrafu, rootbox będzie uprawniona do zawieszenia świadczenia Usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni licząc od upływu poprzedniego Okresu abonamentowego, spowoduje wygaśniecie Umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu rootbox zostaną usunięte, bez ponoszenia przez rootbox z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§ 9

Do korzystania z Usługi niezbędne są urządzenia korzystające z sieci Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie starszej niż Mozilla Firefox 4, lub jej odpowiednika. W niektórych wypadkach może być konieczne zaakceptowanie plików Cookies. Przesyłanie plików na serwer i z serwera jest uwarunkowane przepustowością posiadanego łącza internetowego. Do korzystania z dostępu terminalowego niezbędne jest oprogramowanie klienckie SSH.

rootbox nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane lub wykorzystywane przez Abonenta.

rootbox nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Urządzeń końcowych przed ingerencją osób trzecich.

§ 10 - Zmiana Regulaminu, Cennika

Regulamin oraz Cennik wydane przez rootbox w okresie obowiązywania Umowy wiążą Abonenta, jeżeli rootbox nieodpłatnie udostępni je Abonamentowi przed wejściem w życie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Abonent.

Abonent może złożyć w formie e-mail na adres i info@rootbox.com oświadczenie o braku akceptacji zmian w terminie 14 dni od udostępnienia zmienionego Regulaminu lub Cennika.

W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian w terminie wskazanym w ust. 2, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem Okresu abonamentowego obowiązującego danego Abonenta. W okresie tym do Abonenta mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu lub Cennika.

Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje Abonentowi w przypadku, w którym zmiana Cennika polega na obniżce cen określonych w Cenniku lub polepszeniu parametrów Usługi.

Brak oświadczenia Abonenta w terminie, o którym mowa w ust 2 niniejszego paragrafu oznacza akceptację zmian Regulaminu lub Cennika.

§ 11 - Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy

Każda ze Stron Umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie Umowy przed upływem Okresu abonamentowego i przed wykorzystaniem w całości parametrów Usługi, Abonent będzie uprawniony do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanego, a zapłaconego Abonamentu, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego Okresu abonamentowego lub do niewykorzystanych parametrów Usługi, przy czym dla celów kalkulacji kwoty zwracanej przyjmuje się ten element, który został zużyty w większym stopniu. Prawo do wypowiedzenia Umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami Regulaminu świadczenia konkretnej Usługi lub postanowieniami Regulaminu promocyjnego.

Umowa wygasa w przypadku niedokonania płatności za kolejny Okres abonamentowy w terminie, zgodnie z § 8 ust. 3, 5 i 7 Regulaminu.

W przypadku wypowiedzenia przez rootbox umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu wniesiona przez Abonenta będącego Konsumentem, a niewykorzystana część Abonamentu zostanie zwrócona. W przypadku gdy Abonentem nie jest Konsument niewykorzystana cześć Abonamentu zostaje zatrzymana tytułem kary umownej za rozwiązanie umowy z winy Abonenta.

§ 12 - Odpowiedzialność

rootbox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Abonenta (w tym utracone korzyści) w związku z korzystaniem z Usługi z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta.

Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z Usługi, bez względu na sposób korzystania z Usługi.

Całkowita odpowiedzialność rootbox z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć wysokości jednego Abonamentu. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta.

§ 13 - Reklamacje

Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz określać:

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • żądanie Abonenta – w przypadku gdy Abonent z takim występuje;
 • Reklamacja winna zostać przesłana na adres rootbox, wskazany w § 1 Regulaminu.

rootbox, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§ 14

rootbox udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji, nie zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec rootbox, wypłacane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Abonentowi przez rootbox odpowiedzi na reklamację. Jeżeli Abonent nie wskaże rachunku bankowego do wypłaty, kwoty ulegają zaliczeniu na poczet przyszłych płatności.

§ 15 - Ochrona danych osobowych

rootbox jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień rootbox, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

§ 16 - Postanowienia dotyczące Usługi Konsumentów

Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed upływem terminu 10 dni na adres wskazany w § 1 Regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§ 17 - Postanowienia końcowe

Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, podany w Umowie adres e-mail stanowić będzie drogę porozumiewania się Stron, w szczególności w sprawach zgłoszeń serwisowych, informowania o zaległościach Abonenta oraz o Usługach, w tym technicznych warunkach ich świadczenia.

W trakcie obowiązywania Umowy Strony zobowiązują się do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub innych danych Stron podanych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian pod rygorem skutków doręczania pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy ani Regulaminu.

Abonent niebędący Konsumentem upoważnia rootbox do publikacji jego nazwy oraz adresów elektronicznych na liście referencyjnej rootbox.

rootbox uprawniona jest do przeniesienia praw i obowiązków rootbox wynikających z Umowy bez osobnej zgody Abonenta niebędącego Konsumentem.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminach i Cennikach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie spory mogące wynikać z umów pomiędzy Abonentem a rootbox, dotyczącye świadczenia Usług przez rootbox, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby rootbox. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Abonentów będących Konsumentami.

Miejscem świadczenia usługi jest siedziba rootbox.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 września 2011 roku.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie