Instalacja CLI

Ogólna procedura instalacji ogranicza się do pobrania wykonywalnej kopii oprogramowania, która jest dostępna w zakładce Wydania w repozytorium GitHub.

Środowisko Linux

W przypadku niektórych dystrybucji Linux możliwe jest wykorzystanie instalacji pakietów z repozytorium udostępnionych przez Platformę.

Umożliwia to sprawną i bezpieczną instalacje oprogramowania, a przede wszystkim przyspiesza przyszłą aktualizacje oprogramowania. Aktualizacja CLI będzie mogła zostać przeprowadzona w ramach standardowych procedur aktualizacji oprogramowania systemu operacyjnego.

APT – Debian i Ubuntu

Dodaj klucz GPG do repozytorium APT poprzez wykonanie polecenia:

curl -fsSL "https://packages.rootbox.cloud/gpg.public.txt" | apt-key add -

Utwórz plik konfiguracyjny wskazujący ścieżkę dostępową repozytorium poprzez wykonanie poleceń:

. /etc/os-release;
echo "deb [arch=amd64] https://packages.rootbox.cloud/linux/${ID} ${VERSION_CODENAME} stable" > "/etc/apt/sources.list.d/rbx.list"

Odśwież listę pakietów i zainstaluj CLI poprzez wykonanie polecenia:

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y rbx-cli

Zweryfikuj poprawność instalacji poprzez wykonanie polecenia:

rbx --version

YUM – CentOS, Fedora, RHEL

Utwórz plik konfiguracyjny wskazujący ścieżkę dostępową repozytorium poprzez wykonanie poleceń:

. /etc/os-release
VERSION_ID=$(echo $VERSION_ID | grep -E '^[0-9]+' -o)
echo -e "[rbx_stable]\nname = Rootbox - stable repository\nbaseurl = https://packages.rootbox.cloud/linux/${ID}/${VERSION_ID}/stable/\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.rootbox.cloud/gpg.public.txt" > /etc/yum.repos.d/rbx.repo;

Odśwież listę pakietów i zainstaluj CLI poprzez wykonanie polecenia:

sudo yum makecache && sudo yum -y install rbx-cli

Zweryfikuj poprawność instalacji poprzez wykonanie polecenia:

rbx --version

APK – Alpine

Zainstaluj CLI poprzez wykonanie polecenia:

apk add --repository "http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/edge/testing" rbx-cli

Zweryfikuj poprawność instalacji poprzez wykonanie polecenia:

rbx --version

Pozostałe

Pobierz plik rbx-linux.tar.gz z zakładki Wydania, używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/rbx-linux.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf rbx-linux.tar.gz
./rbx

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować je dla użytkownika lub na poziomie systemu.

Instalację dla użytkownika można przeprowadzić z wykorzystaniem:

cp rbx ~/.local/bin/rbx

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana z wykorzystaniem:

sudo cp rbx /usr/local/bin/rbx
rbx

Środowisko Windows

Pobierz plik rbx-win.zip z z zakładki Wydania.

Możesz to zrobić z użyciem przeglądarki lub przy użyciu Invoke-WebRequest w Powershell:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/rbx-win.zip -OutFile rbx.zip

Następnie rozpakuj pobrane archiwum z wykorzystaniem przeglądarki plików lub z wykorzystaniem polecenia:

Expand-Archive -Path rbx.zip
./rbx

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz dodać CLI do zmiennych środowiskowych dla użytkownika lub na poziomie systemu.

Środowisko macOS

Pobierz plik rbx-macos.tar.gz z zakładki Wydania, używając wget:

wget https://github.com/hyperonecom/h1-cli/releases/latest/download/rbx-macos.tar.gz

Następnie rozpakuj pobrane archiwum:

tar -xzvf rbx-macos.tar.gz
./rbx

Aplikacja powinna działać poprawnie bez instalowania dodatkowych bibliotek / pakietów.

Jeśli zamierzasz stale korzystać z oprogramowania, możesz zainstalować na poziomie systemu.

Instalacja na poziomie systemu może być wykonana przez:

$ sudo cp rbx /usr/local/bin/rbx
$ rbx
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie