Szybkie wprowadzenie do CLI

Niniejszy artykuł przedstawia w możliwie skondensowanej formie podstawowe informacje na temat wykorzystania oprogramowania CLI w celu wykonania podstawowych operacji na Platformie.

Warunki wstępne

W celu wykonania przewodnika konieczne jest zainstalowanie CLI, zgodnie z przewodnikiem.

Struktura polecenia

Polecenia składają się z następujących komponentów:

$ rbx [kategoria [...]] polecenie [[opcje] ...]

Ta struktura jest powtarzana we wszystkich poleceniach aplikacji.

Aby rozpocząć pracę, należy zalogować się za pomocą następujące polecenia:

$ rbx login --username {{ username }}

gdzie:

 • --username - wskazuje nazwę użytkownika

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła:

? Password: ********************

Po prawidłowym zalogowaniu otrzymasz wiadomość o uzyskaniu klucza API dla sesji:

info: You successfully logged and stored your apiKey in config file

Dane umożliwiające dostęp do Platformy zostały zapisane w $HOME/.rbx-cli/conf.json. Należy zapewnić poufność tego pliku.

W przypadku wykorzystania więcej niż 1 projektu, konieczne jest uzyskanie informacji na temat identyfikatora Projektu wykonując:

$ rbx project list

Następnie dokonanie wyboru:

$ rbx project select --project 

Utworzenie Wirtualnej Maszyny

Poniżej znajduje się przykładowa sesja prezentująca podstawowe działania - utworzenie Wirtualnej Maszyny:

$ rbx vm list
ID            NAME      FLAVOUR  STATE  PROCESSING TAGS
5b3f7c863adfaa0d10f7b445 docker-node  light  Off   false
5b3f8b7b3adfaa0d10f7bed4 docker-laas  light  Running false    zabbix_agent
5b439f6b3adfaa0d10f90820 docker-node-2 light Running false    zabbix_agent

$ rbx user credentials list
ID            NAME  TYPE CREATED
5b30d80cddd5b3c5e9ee8dfe my-ssh ssh  2018-06-25T11:54:52.159Z

$ rbx vm create --name vm-tutorial --ssh my-ssh --image ubuntu --type light --os-disk ssd,10
ID            NAME     FLAVOUR  STATE  PROCESSING TAGS
5b44b43511b0b1e6f24eb623 vm-tutorial light Running false 

$ rbx vm list
ID            NAME      FLAVOUR  STATE  PROCESSING TAGS
5b44b43511b0b1e6f24eb623 vm-tutorial  light  Running false 

Opis podstawowych parametrów polecenia rbx vm create --name vm-tutorial --ssh my-ssh --image ubuntu --type light --os-disk ssd,10:

 • --name vm-tutorial - nazwa Wirtualnej Maszyny wybrana przez użytkownika
 • --ssh my-ssh - nazwa klucza SSH może być ustalona poprzez rbx user credentials list lub rbx project credentials list
 • --image ubuntu - identyfikator Obrazu możliwy do ustalenia m. in. za pomocą rbx image list --recommended,
 • --type light - wybrany wariant Wirtualnej Maszyny, który można ustalić poprzez rbx service list --resource vm --type flavour,

Klucz SSH jest dostępny po zaimportowaniu. Na przykład za pomocą polecenia rbx user credentials add --sshkey-file ~/.ssh/id_rsa.pub --name $(hostname).

Zarządzanie Wirtualnymi Maszynami

Poniżej przedstawiono podstawowe działania, które można wykonać na serwerach w postaci przykładowych poleceń:

 • rbx vm list - lista dostępnych Wirtualnych Maszyn
 • rbx vm show --vm vm-tutorial - pokaż szczegóły o Wirtualnej Maszynie ```vm-tutorial``,
 • rbx vm stop --vm vm-tutorial - zatrzymuje Wirtualną Maszynę vm-tutorial bez jej usuwania,
 • rbx vm start --vm vm-tutorial - uruchamia Wirtualną Maszynę ```vm-tutorial``,
 • rbx vm turnoff --vm vm-tutorial - wyłącza Wirtualną Maszynę vm-tutorial bez jego usuwania,
 • rbx vm remove --vm vm-tutorial - usuwa Wirtualną Maszynę vm-tutorial.

Możliwe jest również wprowadzanie zmian dotyczących dysków podłączonych do Wirtualnej Maszyny:

 • rbx vm disk attach --vm vm-tutorial --disk vm-disk-2 - dołącza do Wirtualnej Maszyny Dysk, który może zostać utworzony np. poprzez rbx disk create --name vm-disk-2 --type ssd --size 20,
 • rbx vm dysk detach --vm vm-tutorial --disk vm-disk-2 - odłącz Dysk bez jego usuwania.

Operacje te nie wymagają wyłączania Wirtualnych Maszyn w przypadku Dysków innych niż systemowe.

Zarządzanie Dyskami

Dyski są nośnikami danych dla Wirtualnych Maszyn. Możliwe jest ich przełączanie i modyfikowanie podczas działania Wirtualnych Maszyn.

Poniżej przedstawiono podstawowe działania, które można wykonać na Dyskach w postaci przykładowych poleceń:

 • rbx disk list - lista dostępnych Dysków
 • rbx disk show --disk vm-disk-2 - pokaż szczegóły o Dysku vm-disk-2,
 • rbx disk remove --disk vm-disk-2 - usuwa Dysku vm-disk-2,
 • rbx disk rename --disk vm-disk-2 --new-name vm-disk-new - zmienia nazwę Dysku vm-disk-2 na vm-disk-new ,
 • rbx disk create --name vm-disk-4 --type ssd --size 25 - utwórz dysk SSD o rozmiarze 25 GB i nazwie ```vm-disk-4``,
 • rbx disk resize --disk vm-disk-4 - size 30 - zmiana rozmiaru vm-disk-4 na 30 GB.

Rozszerzenie Dysku nie jest możliwe dla dysków systemowych przyłączonych do uruchomionej Wirtualnej Maszyny. W przypadku Dysku systemowego należy najpierw zatrzymać Wirtualną Maszynę. W innych przypadkach można zmienić rozmiar dysku, gdy uruchomiona jest Wirtualna Maszyna i system operacyjny.

Zarządzanie Obrazami

Możesz tworzyć Obrazy i zarządzać nimi. Obraz umożliwia tworzenie Wirtualnych Maszyn o tej samej konfiguracji lub tworzenie tymczasowej kopii instancji, np. aby chronić stan systemu przed istotnymi aktualizacjami.

Poniżej przedstawiono podstawowe działania, które można wykonać z Obrazami w postaci przykładowych poleceń:

 • rbx image create --vm vm-tutorial --name vm-tutorial-$(date +"%Y-%m-%d") - utworzy Obraz Wirtualnej Maszyny i zapisze go pod podaną nazwą,
 • rbx image list - wyświetla listę Obrazów w Projekcie
 • rbx image list --recommended - wyświetla listę Rekomendowanych Obrazów
 • rbx image delete --image vm-tutorial-2017-09-15 - usuwa Obraz vm-tutorial-2017-09-15,
 • rbx image show --image vm-tutorial-2017-09-15 - pokazuje szczegóły Obrazu vm-tutorial-2017-09-15,

Zarządzanie innymi zasobami

Warto zwrócić uwagę na:

 • rbx vm nic list --vm vm-id - wyświetla, między innymi Adres IP Wirtualnej Maszyny

W przypadku innych zasobów możesz użyć parametru --help, który dokumentuje kategorie i operacje CLI w sposób pełny i aktualny.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie