Konto Usługi

Konto usługi to dane dostępowe umożliwiające wykonywanie modyfikacji Zasobów Projektu w imieniu Użytkownika przez aplikacje tj. skrypty, urządzenia lub inne procesy automatyzujące. W szczególności można je wykorzystać poprzez CLI lub podczas bezpośredniego dostępu do API. Posiada określony identyfikator oraz prawa dostępu do wybranych elementów platformy.

Każdy Projekt może mieć zdefiniowane wiele Kont usług. Każde Konto usługi jest powiązane tylko z jednym Projektem.

Identyfikator Konta usługi jest wartością, którą należy przesłać do Platformy, aby wykorzystać Konto usługi i służy do uwierzytelnienia żądania. Zatem należy chronić go przed ujawnieniem.

Prawa dostępu określają do jakiej ścieżki i z wykorzystaniem jakiej metody HTTP (GET, POST, PUT itp. lub ALL dla wszystkich metod) dostęp do API platformy jest dopuszczalny. Ścieżka określona jest przez wyrażenie regularne, które musi zostać dopasowane od początku ścieżki.

Zarządzanie konfiguracją Projektu lub Organizacji lub Użytkownika nie jest możliwe z wykorzystaniem Konta usługi , aby zapobiec niepożądanej eskalacji uprawnień, na przykład poprzez uzyskanie informacji o innych Kontach usług, w tym ich identyfikatorach.

Dowolna aktywność wykonana przez Konto usługi jest oznaczona na Platformie jako wykonana przez Użytkownika, który utworzył dane Konto usługi.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie